«Vaira», d’Olivia Mateu i Albert Espuña

El 13 de des­em­bre de 2014 es va pre­sen­tar a la seu del Col·lectiu Cul­tu­ral HiJauhUSB? el lli­bre de Car­les Pra­das La sete­na vida de Kas­par Sch­warz. Per aques­ta oca­sió, Oli­via MateuAlbert Espu­ña van realitzar un audio­vi­sual dedi­cat a Vai­ra, el per­so­nat­ge feme­ní que for­ma­rà part de les vides del pro­ta­go­nis­ta. Segons expli­ca Oli­via, una de les crea­do­res, a shook­down.es, «la peça cons­ta de qua­tre moments, que són 4 capí­tols del lli­bre: La Infàn­cia, La Gran Gue­rra, Efec­tes Para­nor­mals, i Kas­par Sch­warz finalment».

A con­ti­nua­ció podeu veu­re l’en­re­gis­tra­ment realitzat d’a­quest audio­vi­sual durant la presentació.

* Imat­ge: HiJauhUSB?

SI TE HA GUSTADO, ¡COMPÁRTELO!