Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Por

Iwa­sa­ki vuel­ve a sor­pren­der­nos con un libro de cuen­tos en el que des­mon­ta el chi­rin­gui­to de los pre­mios lite­ra­rios locales.