«La plaça del Diamant» (Capítol 2)

La plaça del Dia­mant. Capí­tol 2 (Fran­cesc Betriu, 1982).

Des­prés de la boda i el nai­xe­ment dels seus fills comen­cen les preo­cu­pa­cions i els pro­ble­mes per a la Colo­me­ta.