«La setena vida de Kaspar Schwarz»

Els altres Kaspar Schwarz

Por

Tot i que par­lem d’un cas in­sò­lit, si bus­quem una mi­ca tro­ba­rem al­tres per­so­nat­ges ex­tranys que van fer de la vi­da un joc d’identitats, en el fil que se­pa­ra la reali­tat de la fic­ció. Us dei­xem uns quants, reals o de men­ti­da, qui sap.