«SPECTRE» (Sam Mendes, 2015)

Por

Se ha es­tre­na­do la nue­va pe­lí­cu­la de la se­rie 007. Aquí os la con­ta­mos y ha­ce­mos una va­lo­ra­ción ge­ne­ral de lo que po­dría ser el cie­rre de la eta­pa Craig.

Susana Rodríguez Lezaun

Por

«Sin re­torno» es el de­but li­te­ra­rio de la pe­rio­dis­ta Su­sa­na Ro­drí­guez Le­zaun, una obra po­li­cia­ca que da otra vuel­ta de tuer­ca a las cons­tan­tes del gé­ne­ro.

Juan Francisco Ferrándiz

Por

Dia­lo­ga­mos con el au­tor de «La lla­ma de la sa­bi­du­ría», no­ve­la am­bien­ta­da en el Si­glo de Oro va­len­ciano y en la que nos ofre­ce un fiel re­tra­to de las di­fi­cul­ta­des y es­ca­sez de de­re­chos de las mu­je­res.

Els altres Kaspar Schwarz

Por

Tot i que par­lem d’un cas in­sò­lit, si bus­quem una mi­ca tro­ba­rem al­tres per­so­nat­ges ex­tranys que van fer de la vi­da un joc d’identitats, en el fil que se­pa­ra la reali­tat de la fic­ció. Us dei­xem uns quants, reals o de men­ti­da, qui sap.